Herand Fjellveglag

Styret for 2018 er:

Svein Johan Bakke, leiar, tlf 994 38 870

Edmund Selsvik

Sigmund Eiken

Trå, Bakke og Haugen veglag vart slegen saman til eitt veglag i 2007 og heiter no Herand Fjellveglag. Tidligare skogreisingsleiar E. Skiple har stukke ut vegane ved Ondal, og hensikten var å betra skogsdrift og gjera det lettare for bøndene og fornya skogen. Vegane har også ført til ein lettare måte for folk å koma seg ut i naturen.

Prisar for sommarsesongen 1. mai - 31. okt pr. tur:

Bilar / traktorar  kr 60,-
Motorsyklar kr 20,-

Bompengar pr. tur må betalast kontant i kasse ved bommen eller med Vipps nr. 514012.

Sommarsesongkort kr 600,- kan kjøpast hjå Sigurd Johannes Trå, Herandsvegen 507 på Trå i Herand, tlf 938 65 723.

Prisar for vintersesongen 1. nov - 30. april pr. tur:

Som for sommarsesongen.

Vintersesongkort same pris som for sommarsesongkort.

OBS! Alle som brukar vegen i vintersesongen må betala, også dei som er medlemer i Herand Fjellveglag.

Frå årsmeldinga for 2017:

Utfordringane for veglaget har også i 2017 vore vedlikehald av vegsystemet som veglaget har ansvar for, mest for houdvegen frå Trå til Bjønndalane, men i tillegg også vegane til Solhaug, Skåra, i Trå og Træstavegen.

 

Dette gjeld rydding langs vegskuldrar, reinska grøfter og stikkrenner og grusa parti av vegen. Slådd, traktor og kantklyppar er nytta i tillegg til motorsag m.m. Nytt av året er at stikkrenner på mykje av vegen er merka med defekte brøytestikker. Dette vil gje betre oversyn i vedlikehaldsarbeidet.

 

For å halda vegen i forsvarleg stand må rydding langs vegane føregå kvart år. Det same gjeld grusing på utsette stader. I nedbørsperiodar vert grusen lett vaska bort og må fornyast.

Det har vore lagt ned brukt autovern nokre stader for å leida bort overflatevatn.

 

Den nye vegforlenginga vart gjort ferdig i 2017. Då vart parkeringsplassen, preparering av skråningar og grovdekke ferdig. Toppgrusdekke må koma etter behov seinare. Det er mogeleg førebels å nytta vegen og parkeringsplassen med grovdekke Totalkostnad om lag kr. 600 000, derav om lag kr. 200 000 i eigenkapital for veglaget.

 

Det nye vegstykke har vore nytta som skiløype mot Fodnastøl dei to siste vintrane.

Samarbeidet med idrettslaget har vore tilfredstillande.

 

Ved bruk av vegen  er me takksame for at alle ved parkering har synleg betalings bevis.

 

God tur!

Har du stoff til sida?  Send e-post til: Gunnar Dalseth

Webdesign: Marna Roer